در دهه های پايانی قرن نوزدهم، تقریباً تمامی فیزیک دانان فکر می کردند که به بیشتر آنچه باید دربارۀ فیزیک بدانند پی برده اند. در پس این جوِّ به ظاهر پایدار و توأم با خو ش بینی، پدیده هایی مشاهده و آزمایش هایی صورت گرفت که به سرعت باعث تغییرات بنیادی در دیدگاه ما نسبت به تبیین رفتار طبیعت و پدیده های آن شد.هدف اصلی مجموعۀ پنج جلدی فیزیک جدید، فراهم کردن فرصت برای تمامی علاقه مندانی است که می خواهند با زبانی نسبتاً ساده ولی دقیق و امروزی، با مفاهیم و روش های فیزیک جدید و کاربردهای آ نها آشنا شوند.

توجه: آزمایشگاه های مجازی که در حاشیه برخی از صفحه های کتاب آمده است را با توجه به نام آن از اینجا دریافت کنید.

آشنایی با نسبیت خاص | آشنایی با رفتار موجی - ذره ای نور |  آشنایی با ماهیت اتم

آشنایی با فیزیک هسته ای و پرتوزایی |  آشنایی با تابش یوننده، انرژی هسته ای و ذرات بنیادی

مقدمه جلد اول | قسمتي از جلد اول | قسمتي از جلد دوم | قسمتي از جلد سوم | قسمتي از جلد چهارم | قسمتي از جلد پنجم

ناشر: انتشارات مدرسه   تلفن دفتر مرکزی فروش: 88822668 

لینک خرید مجمعه پنج جلدی فیزیک جدید از سایت انتشارات مدرسه: جلد اول    جلد دوم  جلد سوم   جلد چهارم   جلد پنجم