رويکرد آموزشي اين کتاب، يادگيري پديده محور است؛ به اين معنا که يادگيري بر مبناي مشاهده پديده هاي جهان واقعي شکل می گیرد و سامان مي يابد. در اين نوع يادگيري، دانش آموزان به طور گروهي دست به فعاليت و کاوش مي زنند. فعاليت ها در گروه هاي دانش آموزي انجام مي شوند و نتيجه گيري ها نيز، از مشارکت گروهي دانش آموزان بر مي آيند. معلم، گروه ها را تشويق و راهنمايي کرده و سرانجام، نتيجه ها را راستی آزمايي و تاييد مي کند.
در آموزش فيزيک به شيوۀ سنتي، معمولا يک پديده را به بخش هاي کوچک و جداگانه از هم تقسيم مي کنيم و هر بخش را به طور جدا از هم بررسي می کنيم. در يادگيري پديده محور، نه تنها مرزهاي مصنوعي بين پديده ها ترسيم نمي کنيم بلکه سعي مي کنيم به پديده هاي فيزيکي به طور کلي نگاه کنيم. در آموزش فيزيک به شيوه پديده محور، دانش آموزان وقوع يک پديدۀ فيزيکي را مشاهده می کنند و سپس به قدر کافي کنجکاو مي شوند که بخواهند بدانند: چرا چنين چيزي رخ داده است؟

رويکرد اين کتاب به آموزش فيزيک، بر مبناي کنجکاوي و نوآوري و گشودن راهي شوق انگيز و سرگرم کننده براي يادگيري فيزيک است.


 

مقدمه کتاب و آشنایی با نویسندگان آن  |  فهرست کتاب و شروع هر فصل | جلد و پشت جلد کتاب |  سایت آونگ |  تماس با ما

فروشگاه مرکزی انتشارات مدرسه جهت سفارش کتاب (از اردیبهشت 1396)  88822668

لینک خرید کتاب آموزش فیزیک با رویکرد پدیده محور از سایت انتشارات مدرسه