UNIVERSITY
PHYSICS
13th Edition
2012












UNIVERSITY
PHYSICS
12th Edition
2008

 این کتاب محصول بیش از نیم قرن راهبری و نوآوری در آموزش فیزیک است. نخستین ویراست این کتاب در سال 1949میلادی منتشر شد. در آن هنگام این کتاب در میان کتاب های درسی فیزیک  مبتنی بر حسابان به لحاظ تاکید بر مفهوم های بنیادی فیزیک و چگونگی کاربست آن ها کتابی انقلابی بود.  موفقیت کتاب فیزیک دانشگاهی نزد نسل هایی از چندین میلیون دانشجو و مدرس در سراسر گیتی گواهی است بر شایستگی این رهیافت و بر بسیاری از نوآوری هایی که در پی آن وارد شده اند. در ویراست سيزدهم این کتاب که در سال 2008 منتشر گردیده است، افزون بر به کار گیری بهترین ایده های پژوهشی در آموزش فیزیک به آموزش شیوه های کارآمد برای حل مسئله های فیزیک، آموزش های پیشتاز مفهومی و دیداری، ارائه نخستین مجموعه مسئله های سازمان یافته اساسی، و ارتباط هدفمند با پروژه جهاني آموزش فيزيك(PhET) توجه شده است.

 مدرسان ارجمند کتاب فیزیک دانشگاهی برای دریافت نسخه ی PDF راهنمای پاسخ یابی مسئله های کتاب،

 لطفا با ذکر نام دانشگاه محل تدریس خود به آدرس  khalily@gmail.com ایمیل بزنند.

مرکز نشر، پخش و فروش : تهران، موسسه ی علوم نوین 66485501 تا 505

سخنی با مدرسان | سخنی با دانشجویان | دربارهی مؤلفان  | سایت جهانی کتاب |  تماس با مترجمان